Získajte 5 EUR NA PRVÝ NÁKUP: zistite viac tu>

Vaša debnička 0

Vaša debnička je teraz prázdna

Registrácia /Prihlásenie
 • nákupný zoznam a obľúbené produkty hocikde
 • zbieranie bonusových bodov
 • rýchla objednávka
 • informovanie o akciách a špeci zľavách
 • možnosť upravovať objednávku po odoslaní do určitého času

Obchodné podmienky

I. Vymedzenie niektorých pojmov

Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.farmove.sk je spoločnosť NosKin s. r. o., so sídlom Nová 42, 962 21 Lieskovec, IČO: 47 352 698, DIČ: 2023833086, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, číslo vložky: 24715/S. Kontaktné údaje: Telefón: +421 911 069 760, +421 902 686 176, e-mail: info@farmove.sk (ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku, ibaže by šlo o právnickú osobu alebo by si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil možnosť nákupu na firmu, čím potvrdzuje, že zmluvu s Predávajúcim neuzatvára ako spotrebiteľ. V takomto prípade súčasťou kúpnej zmluvy nie sú podmienky uvedené v čl. V. (odstúpenie od zmluvy), s výnimkou práva Predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, ani v čl. VI. (reklamačný poriadok).

E-shop: elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.farmove.sk, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.

Ceny v e-shope sú konečné, ibaže by pri konkrétnom tovare bolo výslovne uvedené, že jeho cena je len orientačná. Predávajúci upozorňuje, že pri niektorých druhoch tovaru ponúkaných v e-shope nemožno vzhľadom na ich povahu určiť konečnú cenu vopred (niektoré, hlavne mäsové produkty od lokálnych výrobcov nie sú váhovo presne kalibrované). V popise produktu nájdete jeho orientačnú váhu a množstvo. U takéhoto tovaru bude Kupujúci oboznámený s konečnou cenou pri doručení objednávky. V prípade, že sa bude výsledná cena líšiť oproti najvyššej či najnižšej predpokladanej cene vychádzajúcej z najvyššej či najnižšej predpokladanej váhy či množstva uvedeného v popise tovaru o menej ako 10 %, potom sa má za to, že kupujúci s takouto odchýlkou súhlasí. Pokiaľ je táto odchýlka väčšia, potom má Kupujúci právo odmietnuť prevziať tovar s cenou zodpovedajúcou príslušnej odchýlke. Príklad: Orientačná váha tovaru je 0,75 až 1,25 kg pri jednotkovej cene 10 EUR za 1 kg. V prípade, že zákazníkovi bude doručený tovar vážiaci 0,75 - 1,25 kg pri cene 7,5 - 12,5 EUR, potom sa výsledná cena oproti najvyššej ani najnižšej predpokladanej cene nelíši o viac ako 10 %. V prípade, že zákazníkovi bude doručený tovar vážiaci 1,5 kg, ktorého cena činí 15 EUR, potom sa výsledná cena oproti najvyššej predpokladanej cene (12,5 EUR x 15 EUR) líši o 20 % a zákazník sa môže pri doručení rozhodnúť, či má o takýto tovar aj naďalej záujem alebo ho odmietnuť.

Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. V prípade, že tovar sa predáva v zálohovaných obaloch, k cene tovaru bude pripočítaná hodnota zálohovaného obalu, ktorý môže byť Kupujúcim vrátený osobne pri jeho nasledujúcej objednávke, vrátane zaslania tohto obalu na adresu Predávajúceho: NosKin s.r.o. Na Pántoch 10, Bratislava 83106, pričom v týchto prípadoch bude Kupujúcemu hodnota zálohovaného obalu vrátená. To, či je tovar balený v zálohovanom obale, je vždy uvedené v objednávke.

Tovar: produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. 

Kúpna zmluva: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky Predávajúcim, ibaže by súčasťou objednávky bol tovar, ktorého cenu vzhľadom na jeho povahu nemožno určiť vopred, kedy k uzavretiu zmluvy dochádza až potvrdením súhlasu Kupujúceho s výslednou cenou takéhoto tovaru. Takto uzavretú zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú tieto obchodné podmienky.

Registrácia: pre nakupovanie v e-shope Predávajúceho nie je nevyhnutné vytvorenie si osobného účtu zákazníka v e-shope. Prostredníctvom registrácie si však Kupujúci môže spravovať svoje objednávky a využívať prípadné bonusové kredity a pod. Bližšie podmienky registrácie a využívania osobného účtu sú uvedené nižšie.

II. Niektoré práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Kupujúceho:

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné.

Kupujúcemu sa dôrazne odporúča oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru, všetkými dostupnými informáciami o tovare, ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil).

Vzhľadom na to, že tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať rýchlej skaze, Kupujúcemu sa dôrazne odporúča prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade doručenia kuriérom je tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie pripravený na prevzatie na druhý deň. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, Predávajúci je oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia informovať bezodkladne príslušného dopravcu a Predávajúceho.

Práva a povinnosti Predávajúceho:

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v kúpnej zmluve, najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar a dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, aby mu Predávajúci poskytol vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. potvrdenie o jej uzavretí, v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je potvrdenie objednávky, faktúra vystavená elektronicky (ibaže by si Kupujúci výslovne vyžiadal zaslanie faktúry v listinnej podobe) a tieto obchodné podmienky, ktoré budú Kupujúcemu sprístupnené v trvalo uchovateľnej podobe.

III. Dodacie podmienky

Tovar Predávajúci dodáva vlastnými vozidlami, prípadne externou kuriérskou spoločnosťou.

Minimálna cena objednávky pri doprave zabezpečenej Predávajúcim je 40 EUR.

Doprava zdarma je pri nákupe nad 75 EUR (hodnota tovaru bez obalového materiálu). Cena dopravy pre Bratislavu a okolie pri hodnote tovaru (bez obalového materiálu) od 40 EUR (vrátane) do 74,99 EUR (vrátane) je 3,98 EUR. Cena dopravy 5,98 EUR platí pre zákazníkov zo smerov Trenčín, Trnava, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom (kompletný zoznam je uvedený na web-stránke tu: www.farmove.sk/doprava-a-cena-... - pri dosiahnutí hodnoty tovaru (bez obalového materiálu) v objednávke od 40 EUR (vrátane) do 74,99 EUR (vrátane). Uvedené platí rovnako len pre zákazníkov z oblastí, do ktorých vozíme vlastnou dopravou (nie prostredníctvom externého kuriéra). Termíny dopravy sú rôzne podľa lokality. Bližšie informácie o termínoch rozvozu má Kupujúci k dispozícii pri uzatvorení objednávky, resp. pred jej odoslaním, a sú tiež súčasťou potvrdenia kúpnej zmluvy. Uvedené platí len pri objednávkach, ktoré doručujeme vlastným závozom.

U prepravy externým kuriérom, tj. do oblastí, kam nevozíme vlastnou dopravou, nie je určená minimálna hodnota objednávky. Doručujeme nasledovne:

 • v STREDU (v týchto dňoch vozíme tovar prostredníctvom partnerskej kuriérskej spoločnosti)

Tovar, ktorý si do vašej objednávky volíte, má rôzne hmotnosti a podľa toho, koľko výsledná objednávka váži, sa k výslednej cene tovaru pripočíta aj cena dopravy:

 • pri hmotnosti objednávky do 10 kg je cena dopravy 7,98 EUR,
 • pri hmotnosti objednávky nad 10 kg je cena dopravy 9,98 EUR,

V tomto prípade má cena dopravy má v sebe zarátaný poplatok za službu donášky kuriérskou spoločnosťou, obalový materiál a dobierku. V prípade, že budete mať objednávku v takom objeme, že na jej zabalenie bude potrebná viac ako jedna krabica, cena každej ďalšej krabice sa nepočíta do objednávky.

Upozornenie: Pri nákupe s donáškou cez externú kuriérsku spoločnosť je možné platiť len v hotovosti (dobierkou) pri preberaní tovaru od kuriéra alebo môžete platiť kartou vopred, prípadne je možné platiť kreditom (využitie prípadných bonusov v podobe kreditov).

IV. Platobné podmienky

Spôsob úhrady: Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

 • Rýchlym bankovým prevodom na účet Predávajúceho označený vo faktúre.
 • V hotovosti pri prebratí objednávky. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí zásielky.


 • Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány GoPay
 • V. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Účelom práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru.

  Predávajúci ponúka vo svojom e-shope prevažne potraviny.

  Kupujúci nemá zo zákona právo odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku) pred jej doručením či po jej doručení bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný, okamžite nás o tom informujte.

  V prípade ostatných druhov tovaru má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadom takéhoto tovaru najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na konci týchto podmienok, a zaslať ho Predávajúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zaslať vyplnený formulár aj na e-mail Predávajúceho.

  Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na jeho dodanie na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru Kupujúcemu.

  Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť výhradne na adresu: NosKin s.r.o. Na Pántoch 10, Bratislava 83106

  Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

  Predávajúci upozorňuje, že poukázanie prípadných zľavových kupónov Kupujúcemu je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Kupujúci má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

  Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

  Zmluvné strany sa uzavretím kúpnej zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky) za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak už sa objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, prípadne ak počas prípravy tovaru na odoslanie dôjde k jeho náhodnému poškodeniu či zničeniu.

  VI. Reklamačný poriadok

  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas záručnej doby akosť a vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru, ako aj vzhľadom na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tento tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom prípade má tovar vady.

  Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru počas zákonom stanovenej doby, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkou potravín. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si Kupujúci musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri ostatných potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu, najviac však po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

  Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

  Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v prvom odseku tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

  Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  Nároky zo zodpovednosti za vady môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:

  Zaslaním reklamácie Predávajúcemu na adresu NosKin s.r.o. Na Pántoch 10, Bratislava 83106, alebo zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho, k čomu môže Kupujúci využiť vzorový reklamačný formulár umiestnený na konci týchto podmienok. Spolu s popisom vady Kupujúci Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil a pošle aktuálnu fotografiu vadných produktov. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

  Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

  Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

  Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

  Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Kupujúceho, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

  Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

  V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

  Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

  VII. Registrácia v e-shope a využívanie užívateľského účtu

  Návštevník e-shopu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa e-shope a stať sa tak registrovaným užívateľom (ďalej len „Registrovaný užívateľ“).

  Registrácia v e-shope je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v e-shope, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, využitia bonusových bodov v podobe kreditov, t.j. služieb, ktoré by bez registrácie v e-shope nebolo možné poskytnúť.


  Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k e-shopu a pri registrácii.

  Kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa v registračnom formulári v e-shope návštevník e-shopu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a prejavuje svoj záujem o uzavretie vyššie uvedenej zmluvy, ktorá sa uzatvára potvrdením Predávajúceho o dokončení registrácie.

  Prípadné komplikácie pri registrácii v e-shope alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

  Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ. Registrovaný užívateľ zodpovedá zároveň za zabezpečenie karty pred stratou a zneužitím. Prípadné straty či zneužitia musia byť bezodkladne ohlásené Predávajúcemu, ktorý na základe takéhoto oznámenia zaistí blokáciu účtu.

  Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v e-shope kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. vypovedať zmluvu o poskytovaní vyššie uvedených služieb spojených s registráciou, pričom zmluva zaniká k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom Registrovaný užívateľ doručil Predávajúcemu svoju písomnú výpoveď.

  Pokiaľ ide o uschovanie kreditu, registrovaný užívateľ má možnosť  získať bonusové body - kredity v zmysle podmienok vernostného bonusového programu (aktuálne získava novoregistrovaný užívateľ 5 EUR vo forme kreditu na svoj prvý nákup), a ďalej môže byť kredit navýšený o hodnoty tovaru, u ktorého došlo k odstúpeniu od zmluvy, pokiaľ Registrovaný užívateľ prejaví výslovný súhlas s takouto formou vrátenia kúpnej ceny tovaru.

  Bonusové kredity sa Registrovanému užívateľovi poskytujú s rozväzovacou podmienkou, že tieto kredity musia byť použité na nákup tovaru najneskôr v lehote 1 roka od ich pripísania na konto Registrovaného užívateľa, ak nie je pri akcii uvedené inak. Pokiaľ teda Registrovaný užívateľ bonusové kredity v uvedenej lehote nevyužije, uplynutím 1 roka od ich pripísania na konto prepadajú v prospech Predávajúceho. Napríklad v prípade, že získal kredit za kúpu čerstvého rakytníka (v ponuke je len sezónne), kredit má platnosť 1 mesiac.

  Užívateľský účet môže na žiadosť Registrovaného užívateľa zrušiť aj Predávajúci. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. V., VI a IX. týchto podmienok platia obdobne.

  Predávajúci môže od vyššie uvedenej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou odstúpiť a užívateľský účet Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

  Ukončením zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou bez náhrady zanikajú akékoľvek nevyčerpané výhody spojené s registráciou v e-shope, s výnimkou nespotrebovaného kreditu (ak bol zakúpený ako neúročená záloha na úhradu kúpnej ceny v rámci budúcich nákupov Registrovaného užívateľa), ktorý bude Registrovanému užívateľovi vrátený, okrem bonusového kreditu poskytnutého v súlade s vernostným bonusovým programom alebo akciami (ako 5 eur v kredite na prvý nákup), ktorý sa neprepláca v peniazoch a prepadá v prospech Predávajúceho.

  VIII. Ochrana osobných údajov

  Spracovanie osobných údajov pri uzavretí kúpnej zmluvy

  Predávajúci upozorňuje, že pri uzavretí kúpnej zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré Kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely plnenia kúpnej zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky eshopu a správca CRM systému Predávajúceho, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho pre účely kúpnej zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť nákupu tovar v e-shope nie je primárne určená pre Kupujúcich mladších ako 16 rokov.

  Spracovanie osobných údajov pri registrácii v e-shope

  Osobné údaje Registrovaného užívateľa dobrovoľne poskytnuté pri registrácii v e-shope, tj. identifikačné a kontaktné údaje Registrovaného užívateľa, budú spracované za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb v zmysle čl. VII, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by poskytovanie služieb spojených s registráciou v e-shope nebolo možné. Osobné údaje pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou budú spracované po dobu trvania záujmu Registrovaného užívateľa o využívanie služieb spojených s registráciou, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Registrovaného užívateľa môže byť poverený poskytovateľ e-shopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky e-shopu a správca CRM systémov Predávajúceho. Pri spracovaní osobných údajov Registrovaného užívateľa pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Registrovaný užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie (spojené so zrušením registrácie) alebo prenos k inému prevádzkovateľovi, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť registrácie v e-shope nie je primárne určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

  Spracovanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newslettera a SMS správ

  Osobné údaje návštevníka e-shopu v rozsahu e-mailovej adresy môžu byť spracované taktiež za účelom zasielania obchodných oznámení Predávajúceho (newsletter), kedy právnym základom spracúvania týchto údajov je:

  1. oprávnený záujem Predávajúceho spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo Kupujúci uskutoční svoj nákup v e-shope, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Kupujúci má pritom možnosť zrušiť odber newslettra a SMS pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Predávajúceho,
  2. súhlas návštevníka e-shopu, ktorý nie je existujúcim zákazníkom Predávajúceho, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia č. 216/679 (GDPR), ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Predávajúceho. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu adresáta newslettera (dotknutej osoby) o zasielanie newslettera a SMS Predávajúceho, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Predávajúceho a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok, správu CRM systémov Predávajúceho, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Predávajúcemu poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Newsletter a SMS nie je primárne určený pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

  Osobné údaje Registrovaného užívateľa dobrovoľne poskytnuté pri registrácii v e-shope budú spracované za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb v zmysle čl. VII, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by poskytovanie služieb spojených s registráciou v e-shope nebolo možné. Osobné údaje pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou budú spracované po dobu trvania záujmu Registrovaného užívateľa o využívanie služieb spojených s registráciou, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Registrovaného užívateľa môže byť poverený poskytovateľ e-shopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky e-shopu a správca CRM systémov Predávajúceho. Pri spracovaní osobných údajov Registrovaného užívateľa pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Registrovaný užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie (spojené so zrušením registrácie) alebo prenos k inému prevádzkovateľovi, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť registrácie v e-shope nie je primárne určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

  IX. Záverečné ustanovenia

  Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

  Predávajúci týmto upozorňuje, že Kupujúci sa môže obracať na nasledovné orgány dozoru:

  Vo veciach ochrany spotrebiteľa

  Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

  Vo veciach týkajúcich sa ochrany verejného zdravia a kvality potravín

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

  Vo veciach ochrany osobných údajov

  Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava

  Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach e-shopu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie kúpnej zmluvy.

  Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach e-shopu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie kúpnej zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.

  V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@farmove.sk

  Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 10. júna 2020.

  Príloha č. 1 – Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

  Predávajúci:

  NosKin s.r.o.

  Nová 42

  Lieskovec 962 21

  www.farmove.sk

  info@farmove.sk

  telefón: +421 911 177 771

  IČO: 47 352 698

  DIČ: 2023833086

  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  24715/S

  Adresa na vrátenie tovaru:

  NosKin s.r.o., Na Pántoch 10, Bratislava 83106

  Kupujúci:

  Meno a priezvisko: ........................................................................................

  Ulica a číslo: ...............................................................................................

  Mesto: .......................................................................................................

  PSČ: ..........................................................................................................

  Telefón: ......................................................................................................

  e-mail:........................................................................................................

  V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy v nižšie uvedenom rozsahu:

  Číslo faktúry:  .............................................................................................

  Dátum nákupu:  ...........................................................................................

  Dátum prevzatia tovaru: ................................................................................


  Názov vráteného tovaru   Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  Názov vráteného tovaru   Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  Názov vráteného tovaru   Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  Názov vráteného tovaru   Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................  Suma za vrátený tovar spolu: ...................................................

  Číslo účtu a kód banky kupujúceho na ktorý bude požadovaná suma vrátená:

  ........................................................................................

  Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

  Dátum a podpis kupujúceho:........................................................


  Príloha č. 2 – Vzor reklamačného formulára

  Predávajúci:
  NosKin s. r. o.
  Nová 42
  Lieskovec 962 21
  www.farmove.sk
  info@farmove.sk
  telefón: +421 911 177 771
  IČO: 47 352 698
  DIČ: 2023833086
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24715/S

  Kupujúci:

  Meno a priezvisko: ........................................................................................

  Ulica a číslo: ...............................................................................................

  Mesto: .......................................................................................................

  PSČ: ..........................................................................................................

  Telefón: ......................................................................................................

  e-mail:........................................................................................................
  Dátum nákupu: ..............................................................................................
  Popis vady: ...................................................................................................
  Názov tovaru: ................................................................................................

  Požadované riešenie reklamácie (výmena tovaru, vrátenie tovaru, zľava z ceny):
  ...............................................................................................................
  ...............................................................................................................
  ...............................................................................................................

  Dátum a podpis kupujúceho: .........................................................

Chat